ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκα στην Αθήνα. Είµαι κόρη της Ιωάννας Καστριώτη, Νοµικού και του Ιωάννη Καστριώτη, ∆ιδάκτορος και Ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη της Νοµικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Καθηγητή του Αστικού ∆ικαίου στην Ακαδηµία της Αστυνοµίας και Επίτιµου στελέχους του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το έργο του οποίου συνεχίζω.

Παντρεµένη µε το δικηγόρο, ∆ηµήτρη Ν. Οικονόµου και µητέρα µιας κόρης, της Σοφιάννας.
Είµαι απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων. Πτυχιούχος του Τµήµατος Νοµικής της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών και του Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στον Τοµέα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Πολιτικής Επιστήµης του Τµήµατος Νοµικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.
Ασκώ µάχιµη δικηγορία από το έτος 2005 µε ειδίκευση σε υποθέσεις βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας, αθεµίτου ανταγωνισµού, αστικού δικαίου, αναγκαστικής εκτέλεσης, εταιρικού και διοικητικού δικαίου.

Το έτος 2008 είχα αναλάβει την επιµέλεια νοµολογιακής και θεωρητικής ενηµέρωσης του τρίτοµου έργου του Ιωάννη Καστριώτη «Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτου» (εκδ. 2008 – 2009).

Μελέτες µου έχουν δηµοσιευθεί στο νοµικό περιοδικό «ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ» («Η αποσβεστική λειτουργία της καταβολής σε θέµατα αστικού δικαίου και αναγκαστικής εκτέλεσης», 2010, «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση από τη σκοπιά του ∆ιοικητικού και Συνταγµατικού ∆ικαίου – Συγκριτική επισκόπηση ελληνικού και γαλλικού δικαίου», 2008, «Η άσκηση ενδίκων µέσων κατά των αποφάσεων των ασφαλιστικών µέτρων κατά το ελληνικό και γαλλικό δίκαιο», 2007, «Τα χρηστά ήθη κατά το Σύνταγµα και τις διεθνείς συµβάσεις», 2006) και στο νομικό περιοδικό «ΔΙΚΗ» (Η κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων μετά το ν. 2915/2001», 2006).

Άρθρα μου έχουν δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με πιο πρόσφατο τη δημοσίευση στο ειδησεογραφικό site newpost.gr του άρθρου μου για το ζήτημα της υιοθεσίας στην Ελλάδα.

Τον Μάρτιο του 2021 συμμετείχα ως Εισηγήτρια στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα «Οικογένεια-Επιμέλεια Τέκνων» και το 2019 στην Οργανωτική Επιτροπή του Πανελληνίου Συνεδρίου του Δ.Σ.Α. με θέμα «Νέος Π.Κ. και νέος Π.Κ.Δ.».