Σας καλωσορίζουμε στους ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ! Καλωσορίζουμε τις κυρίες και κυρίους συναδέλφους, τις φίλες και τους φίλους, τους πολίτες που μας τιμούν με την παρουσία τους σε κάθε εκδήλωσή μας, για να υποδεχθούν τα πρόσωπα και τις θέσεις του συνδυασμού των ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ!

Η πρωτοβουλία του συνδυασμού μας πήρε το όνομά της (“Εργατικοί”) από την ιδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα των προσώπων που την υποστηρίζουν, πρόσωπα που “έχουν γράψει χιλιόμετρα” κι εργάζονται καθημερινά στο στίβο της δικηγορίας, με σοβαρότητα, επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική ωριμότητα, κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη, με αγωνιστική διάθεση, διάλογο και ενεργό δημόσια παρέμβαση, προτάσσοντας τον πραγματικά θεσμικό ρόλο του Δικηγορικού Λειτουργήματος∙ με αξιόπιστο και κυρίως συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλαγής πορείας, που το ονομάσαμε “αλλαγή μοντέλου Διοικήσεως” το οποίο είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων

  Ταχεία αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων των δικηγόρων μετά τη φορολογική και ασφαλιστική επιδρομή που έχουν δεχθεί, και που δυστυχώς, η μέχρι τώρα Διοίκηση αντιμετώπισε «με μια χαλασμένη ντουντούκα».

 • Παρεμβάσεις εξορθολογισμού των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων

  Παρεμβάσεις εξορθολογισμού των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων των δικηγόρων μέσω πράξεων αμοιβών για τις οποίες δεν προβλέπεται έκδοση γραμματίου προείσπραξης:

  Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρ. 39 Ν. 4387/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4488/13-9-2017), ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του ΕΦΚΑ καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής μόνον ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον ΕΦΚΑ τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου, β. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την προκύπτουσα διαφορά σε χρήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2042/1992
  γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους.

 • Δυνητική υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

  Δυνητική (και όχι υποχρεωτική, όπως προβλέπει το άρ. 35 Ν. 4387/2016) υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για πρόσωπα που είχαν ήδη (κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016) υπαχθεί στην ασφάλιση των ταμείων, καθώς και όσοι αναλαμβάνουν εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ιδιότητα, που δημιουργούσαν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για εφάπαξ παροχή των εν λόγω ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.

 • Ταμείο Αντασφάλισης Δικηγόρων

  Σύσταση Ειδικού Ταμείου Αντασφάλισης Δικηγόρων

 • Σύσταση θέσεων δικηγόρων ως συμβούλων στο Ε.ΣΥ.ΚΑ.

  Σύσταση θέσεων δικηγόρων ως συμβούλων στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.ΚΑ.) Ενίσχυση με συμβουλευτικό προσωπικό αποτελούμενο από δικηγόρους, σε αντικατάσταση της εικοσαμελούς σύνθεσης του Ε.ΣΥ.ΚΑ. Με το άρ. 3 Ν. 4387/2016 Συστήνεται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.ΚΑ.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.ΚΑ. είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Η Ολομέλεια του Ε.ΣΥ.ΚΑ έχει ως αποστολή:
  α. Τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων κοινωνικής ασφάλειας, τη δημόσια ενημέρωση και την προώθηση της σχετικής με το πεδίο αυτό έρευνας, β. Την ανταλλαγή εμπειριών σε διεθνές επίπεδο διατηρώντας παράλληλα μόνιμη συνεργασία και επικοινωνία με διεθνείς οργανισμούς και παρεμφερή όργανα άλλων χωρών, γ. Την υποβολή συστάσεων, προτάσεων και εκπόνηση μελετών και εκθέσεων για τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλειας.
  Συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από τα εξής μέλη:
  α. Τον Πρόεδρο του Ε.ΣΥ.ΚΑ., ο οποίος είναι μέλος Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίου ή ομότιμος καθηγητής, ή προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα κοινωνικής Προστασίας και ορίζεται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής β. Το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων γ. τέσσερις (4) εκπροσώπους, ένας ανά Υπουργείο, ήτοι ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, δ. Το Διοικητή του ΟΑΕΔ, με τον αναπληρωτή του
  ε. Το Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με τον αναπληρωτή του
  στ. Το Διοικητή του ΟΓΑ, με τον αναπληρωτή του
  ζ. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του
  η. Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, με τον αναπληρωτή του
  θ. Έναν (1) εκπρόσωπο από φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ι. Τον Συνήγορο του Πολίτη, με αναπληρωτή του το Βοηθό Συνήγορο με αρμοδιότητα την Κοινωνική Προστασία ια. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ, με τον αναπληρωτή του
  ιβ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, με τον αναπληρωτή του
  ιγ. Έναν (1) εκπρόσωπο του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ, που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του, ιδ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του, ιε. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδεικνύεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΕΕ), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ ΟΑΕΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του ιστ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον αναπληρωτή του
  ιζ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του ιη. Δύο (2) ειδικούς επιστήμονες επί θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιθ. Έναν (1) ειδικό επιστήμονα επί θεμάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου υποδεικνύεται από κοινού από τις οργανώσεις αυτές, με τον αναπληρωτή του.

 • Νέοι Δικηγόροι ως Επίκουροι Έδρας για την κατάθεση δικογράφων

  Νέοι Δικηγόροι ως Επίκουροι Έδρας για την κατάθεση δικογράφων με παράβολο 5 € υπέρ του Ταμείου Δ.Σ.Α. Καταθέτει ο Ε.Ε. τα δικόγραφα και παραδίδει στους πληρεξουσίους τα επικυρωμένα αντίγραφα. Με έναν απλό υπολογισμό 1000 καταθέσεων ημερησίως στο Νομό Αττικής, αποδίδει 5000 € ημερησίως, 25.000 € εβδομαδιαίως, 100.000 € μηνιαίως και για περίπου δέκα μήνες, που καταθέτουμε (πλην εορτών και Αυγούστου), το ταμείο θα έχει 1.000.000 € ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΕ ΜΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΣ.

 • Νέοι Δικηγόροι ως Επίκουροι Έδρας για την εποπτεία και τήρηση ανεπίσημων πρακτικών δίκης

  Νέοι Δικηγόροι ως Επίκουροι Έδρας για την εποπτεία και τήρηση ανεπίσημων πρακτικών δίκης, (με e-παράβολο από το διάδικο που απαιτεί την ποιοτική αναβάθμιση της «δικής του δίκης») Ποιος πολίτης και ποιος δικηγόρος δεν θα ήθελε να πάρει το «στικάκι» με καθαρογεγραμμένα τα (ανεπίσημα) πρακτικά της δίκης που αντιμετώπισε χθες; Ένας υπολογισμός του παραβόλου πρακτικών δίκης ύψους 180 Ευρώ, αποφέρει, για 50 συνεδριάσεις ετησίως, έσοδο 9.000 ευρώ, και όχι από το δημόσιο ταμείο.

 • Νέοι Δικηγόροι ως βοηθοί Εισαγγελέων και Ανακριτών

  Νέοι Δικηγόροι ως βοηθοί Εισαγγελέων και Ανακριτών, αμειβόμενοι από τον Πολίτη, που δεν προσδοκά απλώς, αλλά απαιτεί ταχύτερη διεξαγωγή της «δικής του δίκης».

 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση πινακίων τρεχουσών υποθέσεων

  Ηλεκτρονική παρακολούθηση πινακίων τρεχουσών υποθέσεων, διακοπτομένων και αναβαλλομένων δικών με εποπτεία του “Επίκουρου Έδρας” και απλή αναφορά του Προέδρου για την ημερομηνία της δικασίμου με ηλεκτρονική ανάρτηση με μέριμνα του Επίκουρου Έδρας.

 • Εισαγωγή του θεσμού του Δικαστικού Διερμηνέως

  Εισαγωγή του θεσμού του Δικαστικού Διερμηνέως για δίκες με αλλοδαπούς κατηγορουμένους.

 • Εισαγωγή του θεσμού του βοηθού Εισαγγελέα, βοηθού δικαστή, βοηθού Ανακριτή

  Εισαγωγή του θεσμού «του βοηθού Εισαγγελέα», «βοηθού δικαστή», «βοηθού Ανακριτή» για ασκουμένους και νέους δικηγόρους που προσδοκούν να θέσουν υποψηφιότητα σε εξετάσεις στο Δικαστικό Σώμα με αντίστοιχη μοριοδότηση.

 • Συμμετοχή δικηγόρων στη Διοίκηση των Δικαστηρίων.

  Υποχρεωτική συμμετοχή δικηγόρων στη Διοίκηση των Δικαστηρίων.

 • Πρόταση εκλογής 3 υποψηφίων Προέδρων Ανωτάτων Δικαστηρίων

  Πρόταση εκλογής 3 υποψηφίων Προέδρων Ανωτάτων Δικαστηρίων (Α.Π, ΣτΕ, Ε.Σ) από τα αντίστοιχα μέλη της Δικαιοσύνης με συμμετοχή 20% των Δικηγόρων και τελική εκλογή ενός από την Κυβέρνηση.

 • Ηλεκτρονική ταυτότητα δικηγόρου

  Ηλεκτρονική ταυτότητα δικηγόρου με την οποία θα μπορεί να εισέρχεται στα δικαστήρια από ανεξάρτητες εισόδους χωρίς έλεγχο.

 • Δημιουργία επιστημονικών ομάδων

  Δημιουργία επιστημονικών ομάδων, προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης νέων δικηγόρων σε κλάδους δικαίου, καθώς και για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε νομοθετικές μεταβολές και βελτιώσεις.

 • Επιθεωρητής Δίκαιης Δίκης

  Θεσμοθέτηση «Επιθεωρητή Δίκαιης Δίκης».

 • Πρόεδρος Υπηρεσίας Δ.Σ.Α.

  Καθιέρωση «Προέδρου υπηρεσίας» για τη Διοίκηση του Δ.Σ.Α.

 • Σύσταση Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Δ.Σ.Α.

  Σύσταση «Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας» του Δ.Σ.Α. με γνωμοδοτική εποπτική αρμοδιότητα
  – Δεν χαρακτηρίζεται από την αναλογική κομματική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, που προσδίδει στην εκάστοτε σύνθεση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής χαρακτήρα αμέσως πολιτικά εξαρτώμενο από την κομματική γραμμή εκάστου κόμματος, με συνέπεια την ανάλογη διαμόρφωση της λειτουργίας του θεσμού, χωρίς τη συμμετοχή στην αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής προσώπων χωρίς την απαιτούμενη εξειδίκευση.
  – Η σύσταση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Δ.Σ.Α., με αμιγώς γνωμοδοτική εποπτική αρμοδιότητα, μπορεί να αποδειχθεί αρωγός στο έργο της αντίστοιχης του Κοινοβουλίου, ενώ συγχρόνως θα συμβάλει στην αναβάθμιση του Δικηγορικού Λειτουργήματος και της θέσης του Δικηγόρου ως εγγυητή ορθής λειτουργίας των συνταγματικά κατοχυρωμένων λειτουργιών της νομοθετικής, δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας.
  – Τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Δ.Σ.Α. εκλέγονται από εκλεκτορικό σώμα δικηγόρων, με αποκλειστικό κριτήριο την τριακονταετή ευδόκιμη και άμεμπτη άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος με ex officio συμμετοχή του Προέδρου (υπηρεσίας) και δύο Συμβούλων του Δ.Σ.Α., ενώ θα υποστηρίζονται από το επιστημονικό συμβούλιο δικηγόρων.
  – Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Δ.Σ.Α. εποπτεύει την ορθή τήρηση του Συντάγματος και σε περίπτωση παραβίασης συνταγματικών ή νομοθετικών διατάξεων από μέλη της νομοθετικής, δικαστικής ή εκτελεστικής λειτουργίας, καλεί σε ακρόαση τον υπαίτιο της παραβίασης και ζητεί, από αυτόν, την παροχή προφορικών και γραπτών εξηγήσεων. Σε περίπτωση μη εμφάνισης συζητείται το θέμα ημερησίας διατάξεως από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Δ.Σ.Α. και εκδίδεται απόφαση με γνωμοδοτικό χαρακτήρα, η οποία επιδίδεται στο αφορώμενο πρόσωπο, εφόσον παρέστη κατά τη συνεδρίαση και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εφόσον συντρέχει λόγος.
  – Αντικείμενο της αρμοδιότητας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Δ.Σ.Α. θα είναι
  α) αξιόποινες ή αξιόμεμπτες πράξεις δικαστών κατά την ενάσκηση του λειτουργήματός τους, ιδία δε συμπεριφορές που προσβάλλουν το δικηγορικό λειτούργημα, το δικαίωμα υπερασπίσεως, και τις αρχές της δίκαιης δίκης, κατ΄άρθρον 6 Ε.Σ.Δ.Α)
  β) αξιόποινες ή αξιόμεμπτες πράξεις, και αυτές που υπάγονται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Συντάγματος και διαπράττουν υπουργοί ή υφυπουργοί, καθώς και τέτοιες πράξεις που διαπράττουν βουλευτές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ακόμη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή.
  γ) αξιόποινες ή αξιόμεμπτες πράξεις που διαπράττουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούμενοι από την ιδιότητα τους, γενικοί και ειδικοί γραμματείς Υπουργείων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το κράτος, και
  δ) αξιόποινες ή αξιόμεμπτες πράξεις ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος, ο δε χαρακτηρισμός της υπόθεσης ως ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος γίνεται με πράξη που εκδίδεται κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Δ.Σ.Α.

 • Γραφείο Εργασίας & Meeting Room

  Λειτουργία σε κτίρια του ΔΣΑ πλήρως εξοπλισμένων χώρων γραφείων και συναντήσεων, με δυνατότητα κεντρικής γραμματειακής υποστήριξης, οι οποίοι θα διατίθενται στους Δικηγόρους, είτε για έδρα, είτε για meeting room, έναντι μισθώματος, ευνοϊκότερου και σαφώς χαμηλότερου σε σχέση με την αγορά.

 • Δικηγόροι Εργαζόμενοι Γονείς

  Επεξεργασία σχεδίου λειτουργίας βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών. Ενός κεντρικού για τα Μέλη του Δ.Σ.Α., με αναλογική συμμετοχή του Δικηγόρου στην κάλυψη των δαπανών ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια (σταθερή ετήσια διευκόλυνση) και (σωρευτικώς) με προτεραιότητα στη μονογονεϊκή οικογένεια. Σύναψη συμφωνιών με ήδη υπάρχοντες βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς σε περιοχές πλησίον των Δικαστηρίων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης σημαντικής έκπτωσης για την ημερήσια φύλαξη και δημιουργική απασχόληση τέκνων μελών του ΔΣΑ (προσωρινή καθημερινή διευκόλυνση).

 • Πρακτικές Λύσεις

  1. Επέκταση της βάσης ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ αναφορικά με την πορεία ποινικών υποθέσεων σε περισσότερα πεδία (έκδοση Βουλεύματος, ημερομηνία δικασίμου).

  2. Χωρισμός εκθέματος υποθέσεων στο Εφετείο με ώρα έναρξης (κατά τα ισχύοντα στα πλημμελειοδικεία).

  3. Εισαγωγή της παραστάσεως την προτεραία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ή σε ειδικές διαδικασίες της Πολιτικής Δικονομίας (συναινετικά διαζύγια κλπ).

 • Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

  Εκσυγχρονισμός δικτύου νομικής προστασίας και ασφάλισης αστικής ευθύνης δικηγόρων.

 • Υποδομές του Δ.Σ.Α

  1. Παρέμβαση του συλλόγου για τη βελτίωση συνθηκών και υποδομών στα δικαστήρια (καθαριότητα, ασανσέρ, κλιματισμός κλπ).

  2. Εξοπλισμός αιθουσών με Η/Υ (και αύξηση των Η/Υ στις ήδη υπάρχουσες αίθουσες) που είναι διαθέσιμες για τα Μέλη του ΔΣΑ. Προσθήκη σε αυτές φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαρωτών (scanner). Είσοδος με κάρτα δικηγόρου.

  3. Μίσθωση λεωφορείου (Lawyer City Shuttle) που θα εκτελεί κυκλική διαδρομή Ευελπίδων – Εφετείο – Κέντρο, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση Δικηγόρων.

 • Νομική Επιμόρφωση Πολιτών (Accredited Law Qualification)

  Σύσταση Τμημάτων Νομικής Επιμόρφωσης Πολιτών (Accredited Law Qualification).

  Οι κάτοχοι βεβαίωσης επάρκειας θα βρίσκουν εργασία αμέσως μετά την αποφοίτησή τους με σύστημα επιλογής (recruiting) από Δικηγορικά Γραφεία, κατά τη διάρκεια παρουσίασης εργασιών στο πέρας της φοιτήσεως. Με την ειδικότητα αυτή δεν επηρεάζεται η εργασία του ασκουμένου, αντιθέτως αναβαθμίζεται ο ρόλος του στην αμιγώς δικηγορική δραστηριότητα.

  Από τα δίδακτρα του ανωτέρω τμήματος θα είναι δυνατή η σύσταση και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών αντίστοιχου τμήματος μεταπτυχιακής επιμόρφωσης ασκουμένων δικηγόρων του Δ.Σ.Α, η οποία θα παρέχεται δωρεάν.

 • Σύσταση Επιτροπής Δικηγορικών Εταιρειών του Δ.Σ.Α.

  Σύσταση Επιτροπής Δικηγορικών Εταιρειών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και παροχή κινήτρων για την ένταξη δικηγόρων σε δικηγορικές εταιρείες

 • Συνεργασία με επιστημονικές ενώσεις

 • Σύσταση Επιτροπής Εποπτείας Θεσμών Διαμεσολάβησης

 • Ασκούμενοι Δικηγόροι

  Πλαίσιο στον κώδικα δικηγόρων για τον ΤΡΟΠΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, όπως θα ήταν ενδεχομένως η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (ήδη πρόταση των ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ) έτσι ώστε να μην καταφεύγουμε στην χρήση της απόδειξης δαπάνης ή τίτλου κτήσης η οποία άλλωστε είναι λύση ανάγκης και ίσως οριακής νομιμότητας για τους ασκούμενους.

  Αν αναλογιστεί κανείς ότι η εφαρμογή του ν. 3287/2016 ξεκίνησε την 01/01/2017, προκαλεί σύγχυση το γεγονός ότι οι υπαγόμενοι σε ασφάλιση εισπράττουν εισοδήματα για τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, δε γνωρίζουν μετά βεβαιότητας ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές τους κρατήσεις όπως και το αν επίκειται να εκδοθεί κάποια εγκύκλιος που θα έχει αναδρομική εφαρμογή απαιτώντας από αυτούς αναδρομικές κρατήσεις. Ο τίτλος κτήσης (παλιότερα «απόδειξη δαπάνης») είναι μία τέτοια ανεπαρκώς αναλυμένη περίπτωση.

  Αν και δεν αναφέρεται ρητά, μπορεί να συναχθεί από το κείμενο του νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 39 του ν.4387/2016, ότι περιλαμβάνεται στην έννοια του και η αμοιβή που καταβάλλεται με τίτλο κτήσης (αμοιβές από 01/01/2017 και μετά), του οποίου οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με ποσοστό 26,95%. Ενώ λοιπόν αναμέναμε μία ομοιόμορφη εφαρμογή για τις ασφαλιστικές κρατήσεις σε εισοδήματα από ανεξάρτητες δραστηριότητες, υπήρξε εντούτοις για το θέμα αυτό παρέμβαση στη βουλή από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας κο Πετρόπουλο.

  Οι δηλώσεις του Υφυπουργού ανέφεραν πως: «…όσοι αμείβονται για περιστασιακή απασχόληση με τίτλο κτήσης (πρώην επαγγελματική δαπάνη) δεν θα λάβουν ειδοποιητήριο εισφορών και δεν θα αναγράφονται στην Α.Π.Δ….». Η προφορική αυτή δήλωση φαίνεται ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί δεσμευτική. Κρίνουμε απαραίτητη εκ μέρους του Υπουργείου είτε την άμεση τροποποίηση του άρθρου 39 του ν.4387/2016 συμπεριλαμβάνοντας ή εξαιρώντας ρητά τον τίτλο κτήσης από τις ασφαλιστικές εισφορές, είτε να εκδώσουν εγκύκλιο οδηγία αναλύοντας το ζήτημα των τίτλων κτήσης σύμφωνα με τον ν.4387/2016.

 • Έμμισθοι Δικηγόροι

  Οι ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ κοντά στους έμμισθους Δικηγόρους.

  – Πραγματική άσκηση εποπτείας επί των συμβατικών όρων, κατά την καταχώρηση συμβάσεων έμμισθης εντολής, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, σε συνεργασία με την Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων,
  – Έλεγχος προϋποθέσεων τήρησης δεοντολογίας (ωραρίου, εποπτεία εργοδότη κλπ.) για έμμισθους δικηγόρους,
  – Εξαίρεση της αντιμισθίας από κρατήσεις υπέρ εφάπαξ,
  – Αντιμετώπιση της παράλληλης ασφάλισης για παλαιούς ασφαλισμένους δικηγόρους (με διπλή ασφάλιση) και εξέταση των προϋποθέσεων επιστροφής καταβληθεισών εισφορών σε περίπτωση μη συνέχισης της ασφάλισης,
  – Εξέταση των προϋποθέσεων μείωσης της αξίας του γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής για εμμίσθους δικηγόρους για ορισμένες κατηγορίες νομικών υπηρεσιών, και εισαγωγής γραμματίου κατάθεσης στο Δ.Σ.Α. με επιστροφή της αξίας ως μερίσματος,
  – Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού για τις έμμισθες δικηγόρους,
  – Διασφάλιση της επιβάρυνσης, στον εντολέα, της δαπάνης του γραμματίου της παγίας αντιμισθίας, με αντίστοιχη καταχώρηση αυτής στα έξοδά του,
  – Επαναπροσδιορισμός βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών (Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 28/2017)